Regulamin Serwisu MODNAPOLKA.pl

§ 1. Wstęp

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania Serwisu internetowego dostępnego pod adresami: https://modnapolka.pl i https://walloffashion.com oraz korzystania ze świadczonych przez niego usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Serwisu jako dostawcy Usług.

§ 2. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Serwis
- serwis internetowy MODNAPOLKA.pl dostępny pod adresemi: https://modnapolka.pl i https://walloffashion.com, którego właścicielem jest MODNAPOLKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000455400, kapitał zakładowy Spółki: 10.000 zł, NIP: 895-20-20-221, REGON: 022105360. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej;
Użytkownik
- osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, w tym także osoba, która założyła Konto w Serwisie dokonując Rejestracji; Użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody rodziców lub opiekunów prawnych;
Dane
- wszelkie treści, a w szczególności teksty, zdjęcia i materiały wideo, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie;
Konto
- strona/miejsce w Serwisie, udostępnione Użytkownikowi po zalogowaniu, na której/którym Użytkownik może zamieszczać Dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać Serwis na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
Konto Sponsorowane
- Konto z dodatkowymi uprawnieniami, które Serwis nadaje zwykłemu Kontu w oparciu o odrębną umowę zawartą pomiędzy Serwisem a tą osobą lub firmą;
Konto Exclusive
- indywidualne oznaczenie Użytkownika przez Serwis, przyznawane przez Administratorów Serwisu;
Konto zablokowane
- zablokowanie dostępu do Konta i/lub Serwisu, czasowo lub bezterminowo;
Baza Kont
- zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za ich zgodą są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach świadczenia Usług przez Serwis;
Dane Osobowe
- zgromadzone za pomocą Fomularza rejestracyjnego oraz w edycji Konta Użytkownika informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do entyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Serwis w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z działalnością Serwisu;
Aktywacja
- czynności, w wyniku których Użytkownik zyskuje możliwość korzystania z Usług świadczonych przez Serwis;
Awaria
- techniczna wada całkowicie lub częściowo uniemożliwiająca korzystanie z Usług, z wyłączeniem przerw technicznych spowodowanych koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub przerw wynikających z działania Siły wyższej;
Siła wyższa
- zdarzenie niezależne od Serwisu, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia mu, a w szczególności katastrofy naturalne, wojny, strajki oraz akty wydane przez organy władzy publicznej;
Rejestracja
- procedura tworzenia Konta w Serwisie poprzez wypełnienie wymaganych pól w Formularzu rejestracyjnym oraz akceptacja niniejszego Regulaminu;
Regulamin
- niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część, dostępny pod adresem https://modnapolka.pl/regulations.
Punkty
- punkty przyznawane Użytkownikowi za aktywność w Serwisie;
Login (nick, nickname, pseudonim)
- wymagany unikalny identyfikator (ciąg znaków) wybrany przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie na etapie zakładania Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Usług Serwisu;
Spam
- wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym lub działające na niekorzyść Serwisu) przesyłane w ramach Serwisu w formie tekstów, zdjęć, jak również umieszczane w innych miejscach i postaci w obrębie Serwisu, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody, lub których treść daje podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania/rozpowszechniania może odnieść zyski nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy oraz wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu;
Usługa
- świadczenia Serwisu na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy;
Usługa Płatna
- Usługa, za którą Serwis pobiera dodatkową opłatę;
Umowa
- umowa zawierana na czas nieokreślony pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika podczas tworzenia Konta, o treści odpowiadającej treści niniejszego Regulaminu. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Serwis w domenie https://modnapolka.pl oraz https://walloffashion.com i sub-domenach oraz wszystkich Kanałach informacyjnych Serwisu;
Kanały informacyjne
- wszystkie konta Serwisu na innych serwisach tematycznych, portalach, stronach internetowych, forach, blogach oraz portalach społecznościowych wykorzystane w celu promocji Serwisu, Usług, Danych oraz Kont Użytkowników;
Administrator
- przedstawiciel/przedstawiciele Serwisu zajmujący się zarządzaniem Serwisem i odpowiadający za jego sprawne działanie;
Moderator
- Użytkownik Serwisu posiadający specjalne uprawnienia do edycji niektórych Dany w Serwisie. Uprawnienia takie nadają Administratorzy wybranym Użytkownikom wedle uznania;
Formularz rejestracyjny
- formularz dostępny pod adresem https://modnapolka.pl/registration, za pośrednictwem którego Użytkownik dokonuje Rejestracji w Serwisie podając wymagane dane;
Gość
- niezarejestrowany i/lub niezalogowany użytkownik Serwisu;

§ 3. Zasady ogólne

 1. Serwis jest udostępniony wszystkim osobom korzystającym z Internetu;
 2. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. W Serwisie nie wolno zamieszczać Danych naruszających dobro innych osób, firm lub instytucji;
 3. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie Danych:
  • uznanych powszechnie za wulgarne, nieobyczajne, obraźliwe, oszczercze wobec innych;
  • dyskryminujących na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej;
  • propagujących przemoc, treści drastycznych;
  • pornografii;
  • łamiących prawa autorskie i przyczyniających się do rozpowszechniania piractwa;
 4. Zabrania się umieszczania przez Użytkowników w Serwisie Danych o charakterze komercyjnym, treści reklamowych lub linków afiliacyjnych;
 5. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkowników do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa;
 6. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna;
 7. Warunkiem korzystania z Usług Serwisu jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu, zaakceptowanie go oraz przestrzeganie jego postanowień;
 8. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom;
 9. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą publikowane na bieżąco na łamach Serwisu;
 10. Korzystanie z Serwisu po opublikowanych zmianach Regulaminu oznacza jego akceptację. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik nie może korzystać z Serwisu i powinien powiadomić Administratora Serwisu o tym fakcie najpóźniej 14 dni od daty opublikowania zmian. Brak powiadomienia Administratora Serwisu o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie Serwisu w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z ich akceptacją;
 11. Powiadomienie Administratora o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie Serwisu uniemożliwia dalsze świadczenie Usług przez Serwis Użytkownikowi i skutkuje usunięciem Konta Użytkownika;
 12. Serwis jest dostępny dla każdej osoby mającej dostęp do internetu, lecz Usługi wymagające logowania nie będą dla niej dostępne;
 13. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. W przypadku wykrycia posiadania większej ilości Kont w Serwisie przez jednego Użytkownika, Konta te zostaną zablokowane lub usunięte;
 14. Konto Użytkownika łamiącego postanowienia niniejszego Regulaminu zostanie zablokowane lub usunięte;
 15. Użytkownik zamieszczając Dane w Serwisie potwierdza, że:
  • zamieszczane Dane są w całości zgodne z prawem;
  • jest właścicielem Danych lub posiada nieograniczone prawa do publikacji i rozpowszechniania ich;
 16. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za następstwa korzystania przez niego z Usług Serwisu;
 17. Zabronione jest udostępnianie Konta osobom trzecim;
 18. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie poczty elektronicznej na podany podczas Rejestracji adres, a w szczególności informacji systemowych (newsletter Serwisu), wiadomości od Serwisu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;
 19. Umieszczanie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich musi nastąpić w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą;

§ 4. Usługi

 1. Serwis świadczy usługi nieodpłatne i odpłatne, w zależności od charakteru poszczególnych Usług oferowanych w Serwisie;
 2. Lista Usług Serwisu to między innymi: Stylizacje, Komentarze, Forum, Ulubione profile, Inspiracje, "Fajny wygląd", Ostatnio na blogu, Inne stylizacje tego autora, Poleć znajomym, Zaproś do nas, Zgłoszenie nadużycia oraz Spamu, Aktywność, Lubią ten profil, Awatar, Polecanie;
 3. Serwis ma prawo do usuwania, czasowego blokowania i ograniczania możliwości korzystania z Usług bez podawania przyczyn Użytkownikom;

§ 5. Prawa autorskie

Użytkownik poprzez umieszczenie Danych na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela Serwisowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.

§ 6. Odpowiedzialność Serwisu

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności:
  • za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane Siłą wyższą, Awarią lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników;
  • za treść wiadomości przesyłanych na adres poczty elektronicznej Użytkowników przez innych Użytkowników Serwisu, stron internetowych Użytkowników oraz Danych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników;
  • za skutki wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie;
  • za skutki podane przez Użytkownika nieprawdziwych Danych w Formularzu rejestracyjnym;
  • za treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników, które odzwierciedlają ich poglądy i opinie;
 2. Serwis nie bierze udziału w kontaktach nawiązanych przez Użytkowników Serwisu oraz nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Nie jest również w stanie w pełni kontrolować wiarygodności osób korzystających z Serwisu;
 3. Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami Serwisu. Wszelkie nieporozumienia rozwiązują między sobą sami Użytkownicy. Serwis nie angażuje się w jakiekolwiek czynności (w tym prawne) związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów;
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do:
  • wysyłania na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracyjnym komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz informacji o bieżących ofertach Serwisu;
  • okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji;
  • krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn;

§ 7. Odpowiedzialność użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do:
  • odstąpienia od działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej pisemnej zgody;
  • odstąpienia od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników, od podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i Danych Osobowych oraz od korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub wykorzystywania Danych w celach niezgodnych z prawem;
  • odstąpienia od działań na szkodę Serwisu, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;
  • odstąpienia od działań z wykorzystaniem oprogramowania, kodu, plików, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Serwisu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób uniemożliwiają korzystanie z Usług Serwisu innym Użytkownikom lub też wpływają na automatyzację Usług Serwisu;
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania Użytkowników względem innych Użytkowników;
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polskiej i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 4. Login Użytkownika nie może zawierać adresu poczty elektronicznej lub adresu strony internetowej;
 5. Użytkownikowi zabrania się:
  • zamieszczania w Serwisie Danych nieprawdziwych, niezgodnych z prawem obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje, a także zamieszczania Danych naruszających dobra osobiste lub obrażające godność osób trzecich;
  • wykorzystywania Serwisu do działalności badawczej;
  • umieszczania w Serwisie Danych o charakterze erotycznym lub pornograficznym oraz obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);
  • umieszczania w Serwisie Danych o charakterze komercyjnym, reklamowym i promocyjnym;
  • działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej w Serwisie;
  • rozsyłania w ramach Serwisie Spamu / informacji handlowej;
  • podejmowania działań w celu nawiązania kontaktu z małoletnim w kontekstach seksualnych;
 6. Użytkownik oświadcza, że:
  • zezwala na wykorzystanie swojego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia Usług;
  • osoby, których wizerunek umieścił w Serwisie udzieliły mu takiego zezwolenia;
  • jest świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na nim za umieszczenie w Serwise Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
  • zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia;
  • dobrowolnie przystąpił do korzystania z Usług Serwisu;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych przez Serwis przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu;
  • wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w Formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej wiadomości od Serwisu;

§ 8. Dane osobowe

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych Danych Osobowych przez Serwis, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Ochrony Prywatności w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w innych mediach (internet, prasa, radio, telewizja, telefonia, druk);
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Serwis, który dokonuje gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania podanych Danych Osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 3. Serwis przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także dokonania rozliczeń z Użytkownikiem;
 4. Serwis uprawniony jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Serwis nie udostępnia wbrew przepisom prawa Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności osobom nieuprawnionym;
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont. W celu usunięcia Danych Osobowych należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: usuniecie.danych@modnapolka.pl;
 6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych;
 7. Użytkownik akceptując postanowienia Regulaminu, wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie Danych Osobowych, w tym w szczególności adresu poczty elektronicznej, w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez Serwis;
 8. Serwis ma prawo, w trakcie trwania Umowy, uzależnić dalsze świadczenie Usług Serwisu na rzecz Użytkownika od potwierdzenia przez niego Danych Osobowych stosownymi dokumentami. Nadesłanie kopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości, Serwis może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nienadesłania kopii dokumentu w wyznaczonym terminie, może usunąć Konto;
 9. Po potwierdzeniu Danych Osobowych, kopie dokumentów potwierdzających tożsamość zostaną zniszczone/usunięte;

§ 9. Rozwiązanie umowy

 1. Serwis może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny, blokując lub usuwając Konto Użytkownika;
 2. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny usuwając własne Konto;
 3. Usunięcie Konta jest procesem nieodwracalnym;
 4. Usunięcie Konta nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont. Dane Osobowe przetwarzane są przez Serwis w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

§ 10. Reklamacje

 1. Użytkownik może reklamować działanie Usług Serwisu przy użyciu formularza kontaktowego;
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia;
 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, nie będą rozpatrywane;
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne osoby przy wykorzystaniu Usług Serwisu, nie będą rozpatrywane;

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania;
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania;
 3. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część;
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa;
 5. Wszelkie spory wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne;

§ 12. Techniczne warunki korzystania z serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet wraz z odpowiednim oprogramowaniem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa), akceptującym pliki cookies oraz z obsługą JavaScript. Niezbędne jest też posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej;
 2. Do poprawnego działania Serwisu wymaga się od Użytkownika korzystania z przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7 i nowszych oraz Firefox, Opera, Chrome i Safari w najnowszych wersjach;